معرفی پرسنل

 • پوران فغانی همدانی

  پوران فغانی همدانی

  لیسانس مدیریت
 • هانیه قاسمی

  هانیه قاسمی

  فوق لیسانس معاون آموزشی
 • اکرم حسینی

  اکرم حسینی

  لیسانس معاون آموزشی
 • آزيتا درفشه

  آزيتا درفشه

  لیسانس معاون آموزشی
 • نجمه نظری

  نجمه نظری

  فوق لیسانس معاون اجرایی
 • هانیه آل سیدان

  هانیه آل سیدان

  لیسانس معاون پرورشی
 • ثریا محمد پور

  ثریا محمد پور

  فوق لیسانس مربی پرورشی
 • نسیبه نیک عیش

  نسیبه نیک عیش

  لیسانس مسئول سایت
 • لیسانس مربی بهداشت
 • نرجس جعفری

  نرجس جعفری

  لیسانس مشاور