معرفی پرسنل

 • پوران فغانی همدانی

  پوران فغانی همدانی

  لیسانس مدیریت
 • فاطمه رضایی

  فاطمه رضایی

  لیسانس معاون آموزشی
 • اکرم حسینی

  اکرم حسینی

  لیسانس معاون آموزشی
 • آزيتا درفشه

  آزيتا درفشه

  لیسانس معاون آموزشی
 • زهرا حسینی

  زهرا حسینی

  دیپلم معاون اجرایی
 • هانیه آل سیدان

  هانیه آل سیدان

  دیپلم معاون پرورشی
 • سمانه ساقی

  سمانه ساقی

  فوق لیسانس مربی پرورشی
 • نسیبه نیک عیش

  نسیبه نیک عیش

  لیسانس مسئول سایت
 • اشرف میرزاپور

  اشرف میرزاپور

  لیسانس مربی بهداشت
 • نرجس جعفری

  نرجس جعفری

  لیسانس مشاور