معرفی پرسنل

 • مهناز شیروان پیروز

  مهناز شیروان پیروز

  کارشناسی ارشد معاون آموزشی
 • اکرم حسینی

  اکرم حسینی

  لیسانس مدیریت
 • هانیه قاسمی

  هانیه قاسمی

  فوق لیسانس معاون آموزشی
 • سمیه سعیدی

  سمیه سعیدی

  لیسانس معاون فناوری
 • نجمه نظری

  نجمه نظری

  فوق لیسانس معاون اجرایی
 • هانیه آل سیدان

  هانیه آل سیدان

  لیسانس معاون آموزشی
 • زینب شریفی

  زینب شریفی

  مربی پرورشی
 • نسیبه نیک عیش

  نسیبه نیک عیش

  لیسانس معاون پرورشی
 • سمانه تقدیمی

  سمانه تقدیمی

  لیسانس مربی بهداشت
 • نرجس جعفری

  نرجس جعفری

  لیسانس مشاور