ساخت ماکت صورت های فلکی

خدا در قرآن می فرماید : قطعا ما هر چیز را به اندازه و سنجیده آفریدیم.

دانش آموزان کلاس چهارم سه پس از گوش سپردن به صحبت های آموزگار گرامی سرکار خانم علیزاده، درس هشتم علوم (آسمان در شب) را فراگرفتند و دریافتند که ستاره ها از خود نور دارند و در آسمان ثابت هستند.

خورشید در مرکز منظومه قراردارد و سیاره های دیگر به دور خورشید در مسیر معینی در حال حرکت هستند و سیاره ها نور خود را از خورشید دریافت می کنند . در قدیم ستاره شناسان ستاره ها را مانند موجوداتی در ذهن خود تصور می کردند و با آنها اشکال مختلف می ساختند که به آنها صورت های فلکی می گفتند . در 10 دی ماه 99 از دانش آموزان عزیز خواسته شد تا فعالیت کتاب را با استفاده از نی و ورق آلومینیوم و…… انجام دهند و یک بار از بالا و یک بار از رو به رو و یک بار از کنار به آنچه ساخته اند نگاه کنند و تصویر آن را در جدول رسم کنند و از این فعالیت عکس گرفته و ارسال کنند . دختران گلم این فعالیت را به نحو احسن انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20