ارائه کارنامه نوبت دوم و ثبت نام سال تحصیلی آینده- پایه اول

هر که را شد همت عالی پدید

هرچه جست آن چیز، حالی شد پدید

هرکه را یک ذره همت داد دست

کرد او خورشید را زان ذره پست

نقطه ملک جهان ها همت است

پر و بال مرغ جان ها همت است

هر دلی که همت عالی نیافت

ملکت بی منتها حالی نیافت

همت آمد همچو مرغی تیز پر

هر زمان در سِیر خود سر تیزتر

در روز 11 خردادماه 1400 دانش آموزان کلاس اول یک همراه با اولیا محترم شان در دبستان حضور یافتند و ضمن تجدید دیدار با هم کلاسی ها و معلم شان، کارنامه توصیفی عملکرد خود در سال تحصیلی گذشته را از دستان پر مهر و عطوفت آموزگار عزیزشان دریافت نمودند.

لازم به توضیح است کلاس اول دو و اول سه نیز در روز های 12 و 13 خرداد ماه جهت دریافت کارنامه به آموزشگاه مراجعه خواهند کرد، ضمنا والدین گرامی پایه اول می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه، ثبت نام سال تحصیلی آینده را نیز انجام دهند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20