آشنایی با ویژگی های چهار ضلعی ها

دانش آموزان کلاس چهارم سه در 18 فروردین ماه 1400 پس از آشنایی با خط های عمود و خط های موازی با و یژگی های چهار ضلعی ها شامل مربع _ مستطیل _ لوزی _ متوازی الاضلاع _ ذوزنقه آشنا شدند و دریافتند که چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد ذوزنقه نام دارد .

در مستطیل و مربع ضلع های متوالی بر هم عمود هستند . در مربع قطر ها خط تقارن هم هستند و چهار خط تقارن دارد . در لوزی هم قطر ها بر هم عمود هستند و قطر ها خط تقارن هستند . متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد .و ضلع ها ی روبه رو باهم مساوی و موازی هستند . زاویه های رو به رو باهم برابر هستند . وباپاسخ به تمرینها و سوالات و رسم اشکال آنها به تفاوت ها و شباهت های بین چهار ضلعی ها پی بردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 3.2/20